تبلیغات
پچ و پیج و تراینر و کد و دانلود بازیها - ابزار pes 2010
فرم عضویت در سمت چپ پایین وب

ابزار pes 2010

چهارشنبه 14 بهمن 1388 02:31 ق.ظ

نویسنده : محمد عابدی


New Features in v1.9.1: v1.9.1 امکانات جدید :

Download: دریافت :
[uploaded589.jpg]
 
 
تنظیمات مستر لیگ ابزار v1.1 توسط MxSonic


With this tool you can change your Master League settings. Even if you already started your career. با استفاده از این ابزار شما می توانید تنظیمات خود را مستر لیگ را تغییر دهید. حتی اگر شما از قبل آغاز شده حرفه ای شما.
version 1.1 نسخه 1.1
- add: Superstar Match Level -- افزودن : Superstar تطابق سطح

How to use: چگونگی استفاده از :

  1. open PES 2010 Master League File باز یدلایمخیرات 2010 مستر لیگ PES فایل
  2. change the settings you want تغییر تنظیمات شما می خواهید
  3. save Master League File استاد نجات لیگ فایل
  4. have fun آن لذت ببرید
Download: دریافت :
[uploaded589.jpg]
 
 
مستر لیگ ابزار رتبه بندی شده توسط MxSonic

With this tool you can change the rankings of the teams in the Master League. با استفاده از این ابزار شما می توانید از رتبه بندی تیم ها در لیگ برتر کارشناسی ارشد را تغییر دهید.

how to use: چگونگی استفاده از :
1. 1. first select unnamed_11.bin (dt04.img) - Konami DLC 1.2 اولین unnamed_11.bin را انتخاب کنید (dt04.img) -- کونامی DLC 1.2
or unnamed_1973.bin (dt0f.img) - Konami DLC 1.3 یا unnamed_1973.bin (dt0f.img) -- کونامی DLC 1.3
2. 2. load OF and the selected unnamed file بار و از انتخاب فایل ناشناخته
3. 3. klick on your team and change the ranking klick در تیم خود استفاده کنید و تغییرات رتبه بندی
4. 4. click after change on the accept Button کلیک کنید بعد از ویرایش بر روی دکمه قبول
5. 5. after all changes select Konami DLC 1.2 or 1.3 بعد از همه این تغییرات را انتخاب کنید کونامی DLC 1.2 یا 1.3
6. 6. save by Konami DLC 1.2 in the unnamed_11.bin نجات توسط کونامی DLC 1.2 در unnamed_11.bin
7. 7. save by Konami DLC 1-3 in the unnamed_11.bin and unnamed_1973.bin نجات توسط کونامی DLC 1-3 در unnamed_11.bin و unnamed_1973.bin

Download: دریافت :
[uploaded589.jpg]
 
 

Scoreboard Selector v1.3 by MxSoniC Scoreboard انتخاب v1.3 توسط MxSoniC


New Features: امکانات جدید :

Download: دریافت :
[uploaded589.jpg]
 
 
پول در مستر لیگ 2010 توسط MxSoniC


How to use: چگونگی استفاده از :

  • Start the tool را آغاز کنید و ابزار
  • Open ML File باز امال فایل
  • Change your Money پول خود را تغییر دهید
  • Save ML File ذخیره کردن فایل امال
  • Have Fun :-) آن لذت ببرید :-)
Download: دریافت :
[uploaded589.jpg]
 
 

Adboards Selector v2.0 by Hicksville Adboards انتخاب v2.0 توسط Hicksville


NEW: Adboards for: جدید : Adboards برای :

Download: دریافت :
[uploaded589.jpg]دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -